Ajutor acordat de stat pentru proiecte de crestere a eficientei energetice

Ajutor acordat de stat pentru proiecte de crestere a eficientei energetice

Achizitionarea sistemelor de monitorizare a consumului de energie, dar si pregatirea proiectelor energetice (elaborarea studiilor, obtinerea avizelor, autorizatiilor etc.) si managementul proiectului ori auditul proiectului reprezinta activitatile eligibile pentru a beneficia de o schema de ajutor de minimis.

Bugetul schemei este de 14,1 milioane de euro, în perioada 2016 – 2020, dintre care 5 milioane de euro în anul 2017.

Schema de ajutor de minimis în vederea monitorizarii consumului de energie al consumatorilor industriali, a fost aprobata prin ordin al Ministrului Dezvoltarii. Pentru a beneficia de finantare, proiectele trebuie implementate pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru. Pentru a primi ajutorul, proiectele trebuie sa îndeplineasca si alte conditii specificate în cererea de proiecte, precum si în Ghidul solicitantului din obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali” (Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020).

Beneficiarii sunt întreprinderile din industrie, cu consumuri de energie de peste 1.000 tep/an (tone echivalent petrol/an), pentru care este necesara implementarea unor masuri de îmbunatatire a eficientei energetice, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
* sunt societati înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 (actualizata), care îsi desfasoara activitatea în sectoarele aferente sectiunii B „Industria extractiva” si sectiunii C „Industria prelucratoare”, definita conform codificarii CAEN Rev. 2), cu exceptia sectoarelor si obiectivelor prevazute în art. 6 din schema;
* sunt legal constituite în România si îsi desfasoara activitatea mentionata în România, la momentul depunerii cererii de finantare;
* valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unica pe o perioada de trei ani consecutivi (doi ani fiscali precedenti si anul fiscal în curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate în conformitate cu prevederile schemei, nu depaseste echivalentul în lei a 200.000 euro;
* îndeplinesc si alte conditii specificate în cererea de proiecte, precum si în Ghidul solicitantului din obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali” (Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020); – nu se încadreaza în una dintre situatiile de mai jos: * sunt în incapacitate de plata sau în stare de insolventa;
* sunt în stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situatiile prevazute anterior;
* nu si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat;
* solicitantul sau reprezentantul legal al acestuia a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;
* solicitantul sau reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
* fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna.

Back To Top