Ghidul beneficiarului lucrarilor de constructie a locuintei

Ghidul beneficiarului lucrarilor de constructie a locuintei

Ghidul beneficiarului lucrarilor de constructie a locuintei. Deoarece foarte multi potentiali beneficiari de constructii civile ne pun o multime de intrebari legate de legislatie, am decis sa venim in sprijinul acestora printr-o trecere in revista a prevederilor legii cu privire la documentele si autorizatiile necesare pentru construirea unei locuinte. Pentru aprofundare puteti studia Legea 453/2001.

Certificatul de urbanism
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.
Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Autorizatia de construire
Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil – teren si/sau constructii – ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, in conditiile prezentei legi.
Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.”
Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
Autorizatia de construire se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, dupa cum urmeaza:
a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru:
1. investitiile care se aproba de Guvern;
2. investitiile care se realizeaza in extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole;
3. investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita a doua sau mai multor unitati administrativ-teritoriale;
b) de primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si din extravilanul acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a);
c) de primarul general al municipiului Bucuresti, pentru toate constructiile si lucrarile din intravilan si din teritoriul administrativ al municipiului Bucuresti, prevazute la lit. a) si b), precum si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectoarelor, stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea consiliilor locale ale sectoarelor;
d) de primarii comunelor, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, pentru constructiile si lucrarile care se executa in intravilanul localitatilor, cu exceptia celor prevazute la lit. a).”
Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile prevazute la art. 4, care va cuprinde:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;
c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
e) dovada privind achitarea taxelor legale.
O data cu depunerea cererii de emitere a autorizatiei de construire solicitantul are obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca imobilul – teren si/sau constructii – nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti. In caz contrar documentatia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dupa solutionarea definitiva in instanta a litigiului.
In conditiile legii nu se emit autorizatii provizorii.
Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr.1, cu exceptia situatiilor prevazute la alin.13.
Valabilitatea autorizatiei se mentine in cazul schimbarii investitorului, inaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.

Perioada de valabilitate a autorizatiei
Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic. In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.
Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.
Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial in constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate. In caz contrar, daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate a autorizatiei, data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

Taxa de autorizare
Taxa de autorizare se calculeaza potrivit legii, pe baza declaratiei solicitantului si in conformitate cu prevederile proiectului tehnic prezentat pentru autorizare, dupa caz, in functie de suprafata desfasurata a constructiilor cu destinatia de locuinta si a anexelor gospodaresti ori pe baza devizului general al investitiei.
Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare.

Autorizatia de desfiintare
Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea – partiala sau totala – a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4.
Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 8.

Proiectul pentru autorizare
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se intocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.
Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice pe baza carora se intocmesc acestea se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:
a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;
b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor si la instalatiile aferente acestora;
c) de conductor arhitect si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
Prevederile de mai sus se aplica si pentru documentatia de executie.
Semnarea documentatiilor de catre persoanele autorizate angajeaza raspunderea acestora in conditiile legii.

Anularea autorizatiilor de construire
Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi ceruta, in conditiile legii, si de catre prefect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectoratului de Stat in Constructii.
Prin introducerea actiunii autorizatia de construire sau de desfiintare se suspenda de drept si, pe cale de consecinta, instanta va dispune oprirea lucrarilor pana la solutionarea in fond a cauzei.”

Planul General de Urbanism (PUG) si Planul Urbanistic Zonal (PUZ)
Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism – PUG -, aprobate potrivit legii.
Ulterior aprobarii Planului General de Urbanism – PUG – pot fi introduse in intravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai in conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale – PUZ -, aprobate potrivit legii.
Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizatia de construire.
Suprafetele de teren scoase din circuitul agricol se comunica de catre presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, in termen de 10 zile de la eliberarea autorizatiei de construire, oficiilor teritoriale de cadastru, in vederea stabilirii taxei, in conformitate cu categoria de folosinta agricola si cu fertilitatea solului, conform evidentelor agricole, si pentru operare in aceste evidente, potrivit prevederilor legale.

Infractiuni si contraventii
Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
– executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrarilor de constructii;
– continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control;
– intocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara.
Infractiunile prevazute mai sus se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.
In cazul savarsirii acestor fapte, organele de control prevazute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmarire penala.

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor de constructii la o locuinta;
b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic;
c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;
d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;
e) neaducerea de catre investitor a terenului la starea initiala dupa terminarea lucrarilor;
f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;
g) neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, in conformitate cu prevederile legii;
h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile legale necesare in raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora cu depasirea termenului legal;
i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare in lipsa unui drept real asupra imobilului sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
j) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare in baza unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
k) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare in lipsa expertizei tehnice privind punerea in siguranta a intregii constructii, in cazul lucrarilor de consolidare;
l) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea executarii lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si locale in unitatile lor administrativ-teritoriale, in concordanta cu competentele de autorizare;
m) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii la controlul anterior;
n) refuzul sau obstructionarea de orice fel a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele de autorizare, precum si depasirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii lucrarilor de constructii, conform prevederilor legii.
Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fara autorizatii, pot fi constatate si de organele de politie. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de indata autoritatii administratiei publice pe teritoriul careia s-a savarsit contraventia, care va aplica sanctiunea potrivit legii.
Masura desfiintarii constructiilor se aplica si in situatia in care, la expirarea termenului de intrare in legalitate stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara.
In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala s-a constatat contraventia va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:
a) incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei;
b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

Controlul statului
Controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se exercita de Inspectoratul de Stat in Constructii, pe intregul teritoriu al tarii, si de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun masurile si sanctiunile prevazute de prezenta lege.
Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrarilor de construire sau de desfiintare, dupa caz, atunci cand constata ca acestea se realizeaza cu incalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.
Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale incunostinteaza autoritatea administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor si masurilor dispuse. In aceasta situatie organele de control ale consiliilor judetene sau locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Receptia la terminarea lucrarilor
Persoanele fizice si juridice care realizeaza lucrari de constructii in conditiile prezentei legi au obligatia de a executa integral lucrarile la termenul prevazut in autorizatie.
Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor, in conditiile legii, emiterea autorizatiei de functionare fiind conditionata de existenta procesului-verbal de receptie. Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie si in situatia realizarii lucrarilor in regie proprie.
La efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul are obligatia sa regularizeze taxele si cotele legale in functie de valoarea finala a investitiei.
Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situatie se aplica in continuare sanctiunile prevazute prin prezenta lege.

Anexa
A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.

I. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:
– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;
– clima si fenomenele naturale specifice;
– geologia si seismicitatea;
– categoria de importanta a obiectivului
2.2. Memorii pe specialitati
Descrierea lucrarilor de:
– arhitectura;
– structura;
– instalatii;
– dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
– amenajari exterioare si sistematizare verticala
2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:
– suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila;
– inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
– volumul constructiilor;
– procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;
– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si agreati de investitor
2.5.3. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare in vederea emiterii acordului unic, obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism
2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor Brigazii de pompieri, Comandamentului apararii civile si acordului de mediu
2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant – avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare
2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate – si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate

II. Piese desenate

1. Planuri generale
1.1. Plan de incadrare in teritoriu
– plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz
1.2. Plan de situatie
– privind amplasarea obiectivelor investitiei – plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:
– parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
– amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
– cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cote de nivel; distante de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;
sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute
1.3. Planul privind constructiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.
In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati
2.1. Arhitectura
Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:
– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;
– planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;
– sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota §0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornise -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;
– toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;
– in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundatiilor
Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:
– modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;
– masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundatii
2.3. Instalatii
2.3.1. Schemele instalatiilor
Se vor prezenta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.
2.4. Dotari si instalatii tehnologice
In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii II – PIESE DESENATE va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

B. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – P.A.D.

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu parte

2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:
– scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;
– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
– mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;
– fotografii color – format 9×12 cm – ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
– descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare
2.2. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism

II. Piese desenate

1. Plan de incadrare in teritoriu
– plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

2. Plan pe situatie a imobilelor
Plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:
– parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
– amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;
– modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;
– sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
– plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare
Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse – plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz.
3. Planul privind constructiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.
In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.
4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate
Plansele se vor redacta la o scara convenabila – 1:100 sau 1:50 -, care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:
– planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;
– principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;
– toate fatadele.

C. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E.
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E. – este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o investitie. In situatia in care acesta nu se prezinta impreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

I. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din pro
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
Acesta va cuprinde:
– descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;
– asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;
– asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;
– precizari cu privire la accese si imprejmuiri;
– precizari privind protectia muncii.
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare in vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul Fiselor tehnice intocmite in Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – P.A.C. sau P.A.D., dupa caz.

II. Piese desenate
Plan general
a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;
b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe se va prezenta si un proiect tehnic de organizare a executiei lucrarilor.
Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii II PIESE DESENATE va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizati in cuprinsul legii

Acord unic
Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, intocmit in baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinarii si a aprobarii documentatiilor tehnice depuse in vederea autorizarii, insumand conditiile si recomandarile formulate prin:
– avizele si acordurile pentru utilitati urbane privind racordarea obiectivului si a organizarii executiei lucrarilor la retelele de utilitati urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban);
– avizele si acordurile specifice obtinute de la Brigada de pompieri, Comandamentul apararii civile, acordul de mediu, precum si pentru sanatatea populatiei
Acordul unic se elaboreaza de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administratiei publice locale, in conditiile prevederilor art. 4, alin. (1).

Autorizatia de construire/desfiintare
Actul de autoritate al administratiei publice locale – consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii
Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Anexe gospodaresti
Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta
In categoria anexelor gospodaresti, de regula in mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si alte asemenea. In mod similar sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.

Anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole
Constructiile situate in zone izolate in extravilan si indepartate de localitatea de resedinta a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole

Avizare / aprobare
Avizare – procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii – extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.
Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
Aprobare – optiunea forului deliberativ al autoritatii competente de insusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urbanistica, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.

Cladiri de importanta redusa
Constructiile cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni:
– cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente;
– cladiri pentru invatamant, cu cel mult 4 unitati functionale;
– dispensare comunale fara stationar;
– sedii administrative in mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;
– cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pana la 200 m‚ si cu deschideri pana la 6 m;
– hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafata de pana la 200 m‚ si deschideri pana la 6 m;
– dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;
Constructii cu caracter provizoriu
Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire
De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj,firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. In sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza constructiile definitive.

Constructii speciale
Constructiile cu caracter militar care se autorizeaza in conditiile prevazute la art. 3
Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism
Ansamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata
Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice;
c) regulamentele locale de urbanism.
Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

Drept de executie a lucrarilor de constructii
Dreptul real – titlul de proprietate, mostenire, act de vanzare-cumparare, donatie, comodat, hotarare judecatoreasca ori concesiune -, care confera titularului dreptul de a solicita emiterea autorizatiei de construire sau de desfiintare

Firma
Elementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii publice, societati comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta

Intravilanul localitatii
Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.

Extravilanul localitatii
Teritoriul cuprins intre limita intravilanului si limita teritorial-administrativa a localitatii

Imprejmuiri
Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra carora exista forme de proprietate, executate pentru protectie impotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale – beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata intinsa pe bulumaci -, ori prin plantatii specifice.

Lucrari de constructii
Operatiunile specifice prin care:
– se realizeaza constructii de orice fel – civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;
– se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.
Lucrari specifice la caile de comunicatie, care nu necesita autorizatie de construire
Lucrarile de intretinere care nu necesita proiect si deviz general, constand dintr-un complex de lucrari care se executa in mod permanent, in vederea mentinerii constructiilor-instalatiilor in conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si in deplina siguranta a circulatiei, la nivelul traficului maxim

Mobilier urban
Elementele functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice care, prin alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitand emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.

Parcelare
Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, in scopul atribuirii, concesionarii sau vanzarii loturilor rezultate

Proiect tehnic (P. Th.)
Documentatia – piese scrise si desenate -, care cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii si pe baza careia se executa lucrarile autorizate

Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, necesar emiterii autorizatiei de construire, este extras din Proiectul Tehnic (P.Th.) si se elaboreaza in conditiile prevederilor prezentei legi si in conformitate cu continutul-cadru cuprins in anexa nr. 1.

Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.
Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra constructiilor existente, conform legii. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza in doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
– receptia la terminarea lucrarilor;
– receptia finala.

Zone protejate
Teritoriile delimitate geografic, in cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. In raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:
a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea in valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;
b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.

AUstrocasa Srl Iasi, 3 martie 2014
Consultanta in afaceri si constructii

Back To Top